widok DPS-u

WITAMY NA STRONIE

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „NIEZAPOMINAJKA”

W ELBLĄGU

UWAGA!!!

Dyrektor DPS „Niezapominajka” informuje, że od dnia 10.03.2020r. obowiązuje w naszym Domu do odwołania całkowity zakaz odwiedzin mieszkańców. W wyjątkowych sytuacjach konieczność wizyty proszę uzgadniać telefonicznie z pracownikiem socjalnym (tel. wew. 111) lub przełożoną pielęgniarek (tel. wew. 106).

Decyzja spowodowana jest aktualną sytuacja epidemiologiczną w kraju związaną z zagrożeniem koronawirusa.

logo niezapominajka

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
  3. Ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.)
  5. Uchwały Nr IX/230/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” jest jednostką budżetową podległą Gminie Miasto Elbląg na prawach powiatu. Dom jest placówką o zasięgu lokalnym. Do Domu mogą być przyjmowane osoby spoza obszaru miasta Elbląga. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób starszych.

Koszt utrzymania – Zarządzenie nr 114/2019 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Elbląg w 2019 roku

§ 1. 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
„Niezapominajka” w Elblągu przy ul. Toruńskiej 17 w roku 2019 na kwotę 3.679,00 zł. (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych)

Dodaj komentarz